פעילות בפייסבוק – תקנון הגרלה


תקנון פעילות– הגרלה בפייסבוק של מיקסולוג

אתר מיקסולוג מודיע בזאת על עריכת פעילות לחברי עמוד הפייסבוק של "מיקסולוג – פורטל הברמנים" בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

הגדרות

 1. בתקנון זה –

1.1.    "הזוכה" – משתתף אשר שיתף את פוסט הפעילות ונבחר על ידי צוות שופטים, והכל כמפורט בתקנון זה ובכפוף לתנאי הפעילות.

1.2.    "פוסט הפעילות" – פוסט אשר יפורסם בעמוד הפייסבוק של "מיקסולוג – פורטל הברמנים" אשר יכלול תמונה בעניין ההגרלה על שייקר קונגה של מאנקי שולדר, כמפורט בתקנון זה ובמהלך תקופת הפעילות.

1.3.    "חבר עמוד הפייסבוק" –  מי שסימן "אהבתי"\"Like" בעמוד הפייסבוק של "מיקסולוג – פורטל הברמנים".

1.4.    "מועד תחילת הפעילות" –  15.02.2017.

1.5.    "משתתף" – חבר עמוד הפייסבוק שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 5 לתקנון.

1.6.    "עורך הפעילות" או "החברה" – פורטל מיקסולוג.

 

 1. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

פרשנות

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקופת הפעילות

 1. הפעילות תיערך בתקופה שבין מועד תחילת הפעילות ועד ליום 30 בחודש 3 לשנת 2017 (להלן: "מועד סיום הפעילות").

ההשתתפות בפעילות

 1. בפעילות יהיה זכאי להתחרות משתתף, כהגדרתו לעיל, אשר שיתף את פוסט הפעילות שפורסם בעמוד הפייסבוק של "מיקסולוג – פורטל הברמנים", בפרופיל ("ציר הזמן") האישי שלו בפייסבוק.

הזוכה בפעילות

 1. הזוכה יבחר על ידי מנהל האתר. ההחלטה על זהות הזוכה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
 2. לאחר בחירת הזוכה, יפנה מנהל האתר אל הזוכה לשם מסירת הפרס.

פרטיות

 1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
 3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של האתר, וכי הוא ישמש את האתר, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת guy@mixolog.co.il ו/או באופן אחר שיצוין במסגרת כל עדכון.
 4. ידוע למשתתף והוא מאשר כי הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו יחליט בעל האתר, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

 1. פורטל מיקסולוג לא יהיה אחראי באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
 2. פורטל מיקסולוג שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
 3. פורטל מיקסולוג רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 4. חרגה של האתר מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 5. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.

טל"ח